1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Spelen met ruimte, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, counseling en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘begeleidingstraject’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Spelen met ruimte.
2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Spelen met ruimte.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Spelen met ruimte komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
2.4. Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze 14 dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een begeleidingstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een begeleidingstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.3 Bij annulering van uw inschrijving tot drie maanden voor aanvang van de opleiding/training/workshop wordt 25% van het totale factuurbedrag aan administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een begeleidingstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Spelen met ruimte

4.1 Spelen met ruimte heeft in geval van een begeleidingstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Spelen met ruimte betaalde bedrag.
4.2. Spelen met ruimte heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever zal Spelen met ruimte steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Spelen met ruimte noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Spelen met ruimte apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Spelen met ruimte aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0. Werk- en cursusmaterialen

6.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Spelen met ruimte of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Spelen met ruimte.

7.0 Wijzigingen

7.1 Hoewel Spelen met ruimte een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Spelen met ruimte tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Spelen met ruimte instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Spelen met ruimte steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Spelen met ruimte behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Spelen met ruimte gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs

9.1 De prijzen van Spelen met ruimte zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Spelen met ruimte toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Spelen met ruimte anders is aangegeven, dient betaling van de door Spelen met ruimte verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Spelen met ruimte gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Spelen met ruimte vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Spelen met ruimte verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op de door Spelen met ruimte uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Spelen met ruimte, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spelen met ruimte zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Spelen met ruimte is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Spelen met ruimte is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Spelen met ruimte is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Spelen met ruimte en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Spelen met ruimte training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden.

Spelen met ruimte is een handelsnaam van frankweijers.com BV

Utrecht, 3 september 2018

Spelen met ruimte
Groenestraat 102
3512 PV Utrecht

KvK: 09129969